logo_PFRON.png    

                                                                                   

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć lub kontynuować naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium,  a także dla osób niepełnosprawnych mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach od wielu lat realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach ww. programu osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które podejmą lub będą kontynuowały naukę na poziomie wyższym w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów edukacji.

 

            Osoby niepełnosprawne, które zdecydują się na rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 i 2021/2022 na poziomie wyższym mogą uzyskać dofinansowanie poniesionych kosztów nauki dotyczących semestru/półrocza w postaci:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 1 000,00 zł dla  wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium (dodatek ten może być dodatkowo zwiększony po spełnieniu określonych wymagań),

b) do 1 500,00 zł dla pozostałych wnioskodawców (dodatek ten może być dodatkowo zwiększony po spełnieniu określonych wymagań),

2. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego na jednym kierunku, (dofinansowanie czesnego powyżej 4 000,00 zł jest możliwe
w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 764 zł netto na osobę).

3. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do  4 000,00 zł.

Osoby niepełnosprawne, które chcą uzyskać dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" – moduł II, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021) lub do 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą platformy informatycznej SOW (System Obsługi Wsparcia), nie wychodząc z domu. Warunkiem złożenia wniosku elektronicznie jest posiadanie podpisu elektronicznego. Osoby, które po raz pierwszy złożą wniosek w module II przez system SOW mogą otrzymać 800,00 zł dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wnioskodawcy, którzy w poprzednim semestrze pobierali lub aktualnie pobierają naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią) mogą wnioskować o dodatkowe 500,00 zł).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl, www.pcpr-ropczyce.pl oraz w siedzibie PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, pokój 211, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. 17 22 28 924.