Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce
(w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach)
Czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30
Tel. kontaktowy: 17 22 12 566 lub 17 86 52 543, 17 86 52 533
Kontakt poza godzinami pracy w sprawie hostelu: 512 433 140 – do godz. 20:00
Całodobowo: nr alarmowy 112

Z usług Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą skorzystać mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego - osoby lub rodziny bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną, znajdujące się w sytuacji kryzysu o różnych przyczynach - egzystencjalnych, rozwojowych, sytuacyjnych, środowiskowych, zakłóceń relacji partnerskich, małżeńskich rodzinnych i wychowawczych, w przypadku przemocy domowej, krzywdzenia i nadużyć wobec dzieci, w sytuacjach utraty oraz wydarzeń traumatycznych np. napaść, czy też katastrof.

Obowiązujące zasady przy udzielaniu pomocy:
poufność,
bezstronność,
otwartość dla wszystkich,
bezpłatność.

Oferowane formy pomocy

Interwencja kryzysowa
Udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu w formie interwencji kryzysowej odbywa się poprzez podejmowanie interdyscyplinarnych działań, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
Indywidualne spotkania w Ośrodku, czy rozmowa telefoniczna, mają na celu wsparcie emocjonalne, złagodzenie cierpienia i skutków kryzysu, uruchomienie zasobów własnych, środowiskowych i instytucjonalnych, pomoc o charakterze informacyjnym.
Kontakt telefoniczny może służyć zarówno jako natychmiastowa, najbardziej dostępna, jednorazowa pomoc lub może inicjować dalszy osobisty kontakt w Ośrodku. Podczas spotkań Klient wraz z pracownikiem interwencyjnym poszukuje najlepszej strategii rozwiązania, ustala optymalne sposoby służące rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, w oparciu o możliwości własne lub we współpracy z innymi instytucjami.
Ośrodek na bieżąco prowadzi współpracę z instytucjami takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, sąd, prokuratura, placówki opieki zdrowotnej i inne instytucje i organizacje działające w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.

Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, rodzinne
- Poradnictwo psychologiczne realizowane jest przez procesy diagnozowania i profilaktyki.
- Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
- Poradnictwo socjalne, rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Aby skorzystać z poradnictwa specjalistycznego skierowanie nie jest wymagane, a wcześniejsze telefoniczne umawianie się i potwierdzanie wizyt praktykowane jest jedynie w celu udogodnienia kontaktu ze specjalistą.

Tymczasowe schronienie w hostelu
Ośrodek dysponuje 4 miejscami noclegowymi dla osób doświadczających sytuacji kryzysowej, w tym szczególnie przemocy w rodzinie, wymagających tymczasowego, całodobowego schronienia i wsparcia psychologicznego. Przyjęcie do hostelu odbywa się w uzasadnionych przypadkach, według przyjętej procedury. Zasady pobytu w hostelu określa stosowny regulamin. Poza tym istnieje możliwość zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie całodobowego schronienia w Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Grupa wsparcia dla kobiet
Udział w spotkaniach edukacyjnych dla kobiet („Grupa Wsparcia”) ma na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, w tym związanej ze zjawiskiem przemocy, z możliwość odreagowania negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie sobie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Osoby uczestniczące w spotkaniach mają okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami, a także porozmawiać na temat nurtujących je problemów.


Realizacja programu korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Nadrzędnym celem programu korekcyjno – edukacyjnego jest pomoc osobom prezentującym zachowania przemocowe w zaprzestaniu ich stosowania, poprzez stworzenie sprzyjających warunków do zmiany osoby stosującej przemoc w zakresie: postaw, przekonań, zachowań, obrazu siebie, poczucia własnej wartości, zaspokajania potrzeb w sposób inny niż przemocowy.

RODO - PK-E art.14

 

 

Ważne informacje:

Wojewódzka baza instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO_2023

WYKAZ SOW SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA

WYKAZ PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ DOMOWA.

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH PK PUNKTÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PIK I IN. PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM

WYKAZ OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ.

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY ODDZIAłYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ.

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH.

WYKAZ PCPR

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/pwr/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/
https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/profilaktyka/przemoc-w-rodzinie/45186,Przemoc-w-rodzinie.html
https://www.niebieskalinia.pl/pomoc

Uzależnienia:
http://parpa.pl/
http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl/index.php/poradnia/poradnia-leczenia-uzaleznien

Poradnia zdrowia psychicznego:
https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/rzeszow/

Telefony zaufania:
http://www.firmy.net/telefony-zaufania.html