Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy serdeczne podziękowania za otwartość serca, za troskę, opiekę i miłości okazywaną dzieciom każdego dnia.

Życzymy jednocześnie dużo zdrowia i wytrwałości w pełnieniu tej jakże ważnej i potrzebnej roli.

 

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

 

 

Podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka jest rodzina naturalna. Rodzinne formy pieczy zastępczej są środowiskiem najbardziej zbliżonym do środowiska rodziny naturalnej. W związku z tym, przyszłością profesjonalnej opieki pozainstytucjonalnej są rodziny zastępcze. Umieszczenie dziecka w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej powinno być ostatecznością i tylko w sytuacji, kiedy nie ma szans na zapewnienie mu właściwej opieki w rodzinie naturalnej albo w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze dają dziecku poczucie przynależności, akceptacji i miłości, przygotowują dziecko do pełnienia ról w życiu dorosłym. Opiekunowie czuwają nad prawidłowym rozwojem dziecka, kształceniem i wychowaniem oraz podtrzymywaniem kontaktów z rodzicami biologicznymi. Rodzinna piecza zastępcza jest czasową formą sprawowania opieki nad dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze to nie adopcja. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba samotna. Wciąż brakuje osób, które chciałyby zostać zawodową lub niezawodową rodziną zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach - organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej?
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać następujące wymogi:
1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050 z późn. zm.), oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
4. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone przez sąd rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.
5a. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, sąd zasięga opinii właściwego starosty.
6. Wydając opinie, o których mowa w ust. 5a, starosta bierze pod uwagę opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także możliwość realizacji planu pomocy dziecku.
6a. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do wydawania opinii, o których mowa w ust. 5a.
7. Okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej
i majątkowej.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani do ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

W powiecie ropczycko – sędziszowskim funkcjonuje obecnie 39 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka, które otaczają opieką i wychowaniem łącznie 74 wychowanków (stan na 27.05.2022 r.).
Rodziny funkcjonujące na terenie powiatu mogą korzystać z następujących form wsparcia:
-  wsparcie i opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
-  poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i prawne,
-  grupa wsparcia dla rodziców zastępczych (spotkania odbywają się raz w miesiącu w siedzibie PCPR w Ropczycach),
-  miesięczne świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej,
-  inne świadczenia wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 r. poz. 447),
- szkolenia organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych.

W dniu 28.04.2022 r. rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka funkcjonujące na terenie powiatu miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniu pn.
„Za zasłoną złości. Czy złość jest potrzebna nam i naszym dzieciom?” przeprowadzonym przez PCPR w Ropczycach - organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach mieszczącego się przy
ul. Konopnickiej 3, tel. 17 22 27 576 lub 17 22 28 913.

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - święto wszystkich rodzin, które podjęły się przyjęcia i wychowania dzieci szczególnie doświadczonych przez los, otaczając ich szacunkiem oraz zapewniając im bezpieczeństwo i stabilizację oraz dając szansę dorastania i rozwoju w rodzinie.
Z tej okazji wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz osobom prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka składamy podziękowania za troskę i poświęcenie ofiarowane Waszym podopiecznym. Życzymy Państwu wielu sił, zdrowia, zrozumienia, cierpliwości i wiary w przezwyciężaniu trudności, ale również satysfakcji i radości oraz doświadczania samych dobrych chwil w codziennej opiece nad dziećmi.
Aby radość i wdzięczność Państwa podopiecznych wynagradzała Wam trud włożony w wychowanie drugiego człowieka.

 

Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach

Poniżej przedstawiamy Państwu trzecią część wspomnień rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członków ich rodzin pt. "Ten jeden dzień".

 Z perspektywy córki biologicznej rodziców zastępczych…

"Wspomnienia"
E. przybyła do mojego domu rodzinnego w 2009 roku. Od początku była prawdziwym, „żywym” złotem. Wszędzie było jej pełno. Jej najczęstszym pytaniem było: „czemu?”. Zanim zdążyłam odpowiedzieć na pytanie, już padało następne:).
E. potrzebowała dużo tulenia, miłości, uwagi, rozmowy. Jej roześmiane oczy pragnęły ciągłej uwagi. Najchętniej by chciała, aby towarzyszyć jej w każdej minucie.
W 2009 roku pojechałyśmy razem na kolonię. To nie był łatwy czas. Zmiana otoczenia, luz, który czuła w związku z wakacyjnym wyjazdem – wszystko to sprawiło, że opieka nad nią była trudna. Wszędzie było jej pełno, a ja czułam się za nią bardzo odpowiedzialna.
E. ma zdecydowanie artystyczną duszę – uwielbia wyrażać się w tańcu i śpiewie. Ma również talent do rysowania – jej rysunki były szczerze podziwiane na wspomnianej wyżej kolonii. Również w domu bardzo chętnie rysowała i rysuje nadal. Przy okazji moich powrotów do domu – jeszcze w czasie studiów – chętnie prezentowała mi swoje dzieła.
E. jest osobą bardzo otwartą, towarzyską, dobrze czuje się w gwarze i zgiełku rodzinnego życia. Lubi, jak coś się dzieje. Lgnie do ludzi i kontaktów społecznych. Czasem brak jej zahamowań w tym aspekcie. Szczególnie odczuwalne to było, kiedy jeździłyśmy razem do Ropczyc do naszych szkół – E. była nadzwyczaj otwarta i rozmowna w stosunku do obcych ludzi. Trzeba było wielu tłumaczeń i rozmów, aby zrozumiała, że coś czasem może być nietaktem...
E. oddaje z nawiązką okazywaną jej miłość. Podchodząc do niej z szacunkiem i delikatnością oraz zrozumieniem – zyskuje się potężnego sojusznika i pomocnika w jej osobie. Bardzo się cieszę, że zawitała do naszego życia, mimo trudności, które czasem sprawia – wiele się można było dzięki temu nauczyć.

Mamo, Tato – potrzebuję Was!

 

            Rodzina stanowi dla dziecka naturalne środowisko wychowawcze. To rodzice są pierwszymi opiekunami i wychowawcami, stąd ich ogromny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dziecka, przede wszystkim emocjonalnych i materialnych. To w rodzinie dziecko uczy się wrażliwości, poszanowania godności, tolerancji oraz miłości do ludzi i do przyrody[1]. To Was, Drodzy Rodzice, potrzebuje Dziecko, gdyż to Wy uczycie je zasad postępowania, wskazujecie mu różnice pomiędzy dobrem
a złem, przekazujecie normy etyczne i moralne. To Was, Dziecko obserwuje i uczy się tego, co robicie. To Wy, jako rodzice, macie za zadanie wyposażyć swoje Dziecko w plecak, z którym pójdzie w świat. Od tego, co do niego włożycie, zależy czy znajdzie ono spełnienie. Poniżej, Drodzy Rodzice, znajdziecie kilka zasad wychowania szczęśliwego człowieka.

1. Rodzicu, kochaj swoje Dziecko bezwarunkowo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania.

30 MAJA – DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

         W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego wyrażamy słowa szacunku i uznania wszystkim Osobom i Rodzinom, które podjęły się pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej dla Dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Dziękujmy Państwu za pozytywne wzorce życia rodzinnego i społecznego, jakie dajecie Państwo przyjętym dzieciom, za bezpieczne miejsce na ziemi. 
Wszystkim Rodzicom Zastępczym życzymy optymizmu, dużo zdrowia i satysfakcji osobistej, a Dzieciom – tym małym i tym dorastającym, samych słonecznych i szczęśliwych dni. Wyrażamy nadzieję, że uśmiechy wszystkich Pociech są nagrodą za Państwa realizowane działania związane z pieczą zastępczą.

Zofia Mudryk – dyrektor

oraz pracownicy

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie
w Ropczycach

Rodzina zastępcza jest formą pieczy zastępczej najbardziej przypominającą środowisko rodzinne, przez co jest najlepszym sposobem sprawowania opieki zastępczej dla dzieci, które z rożnych względów pozbawione są całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych. Jej zadaniem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, odpowiednich warunków do rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego, zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwienie dziecku odpowiednich warunków do edukacji, a także odpowiednich warunków do wypoczynku i rozwoju zainteresowań. Krótko mówiąc, rodzina zastępcza zabezpiecza wszystkie potrzeby dziecka oraz rekompensuje mu to, czego zabrakło w rodzinie biologicznej.

Historia Małego Księcia jest jednym z najpiękniejszych arcydzieł literatury. Nie tylko ze względu na piękno i prostotę opisanej historii czy bogactwo prawd życiowych nieustannie odkrywanych przez głównego bohatera, ale przede wszystkim ze względu na sposób budowania więzi pomiędzy bohaterem a czytelnikiem. Nie znam nikogo, kto nie chciałby poznać osobiście Małego Księcia. Ale tylko o nielicznych mogę powiedzieć, że spotkali go naprawdę. Sądzicie, że to niemożliwe? Wcale nie, wystarczy tylko zamknąć oczy i otworzyć serce. Dobrze widzi się tylko sercem.