Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Pomoc finansowa w utrzymaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką!


W ramach Pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - moduł I  osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności będąca przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, które uczęszcza do przedszkola lub żłobka, może ubiegać się o pomoc finansową.
Ze środków PFRON w 2021 r. można otrzymać do 300,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną przebywającą w przedszkolu, żłobku lub pod inną tego typu opieką. Wymagany udział własny to 15%.
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
Wnioski można składać także elektronicznie za pomocą platformy informatycznej SOW (System Obsługi Wsparcia). Warunkiem złożenia wniosku elektronicznie jest posiadanie podpisu elektronicznego.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl, www.pcpr-ropczyce.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, pokój 211, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. 17 22 28 924.

Więcej o: Informacja dla studentów -...

 

 

 

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

PFRON kontynuuje realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Więcej o: Pilotażowy program

 

W 2021 roku w ramach modułu I realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Więcej o: Pilotażowy program     

                                                                                   

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć lub kontynuować naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium,  a także dla osób niepełnosprawnych mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach od wielu lat realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach ww. programu osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które podejmą lub będą kontynuowały naukę na poziomie wyższym w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów edukacji.

Bezpłatnie można wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający i pielęgnacyjny jak również skorzystać z porady rehabilitanta i dowozu sprzętu
o dużych gabarytach.


Można wypożyczyć:
łóżka rehabilitacyjne
łóżka do kąpieli
materace przeciwodleżynowe
materace rehabilitacyjne
krzesła toaletowe
balkoniki
rotory
lampy bioptron
balsany futura
ssaki medyczne
wózki inwalidzkie
pionizatory dla dzieci i dorosłych
podnośniki do wanny
podnośniki elektryczne
kule łokciowe i pachowe
kliny i wałki rehabilitacyjne
przyrządy do ćwiczenia dłoni
ciśnieniomierze
stoliki przyłóżkowy
stoliki manualny do ćwiczeń rąk
bieżnię magnetycza
inhalatory
rampy teleskopowe do wózków inwalidzkich.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 17 17 22 28 957 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

10 października 2020 r. upływa termin przyjmowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do nauki w roku akademickim 2020/2021 w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny Samorząd.

Więcej o: Studencie pamiętaj o wniosku do...

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach realizuje Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Więcej o: Program „Pomoc osobom...


Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Ze świadczenia skorzystać mogą:
• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
• podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
• pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
• pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych w miesiącu. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.


Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.


Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce.


Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00) oraz można zadzwonić do PCPR w Ropczycach tel. 17 222 75 76.

wniosek – pobierz druk