Informacje dla kombatantów

Działania na rzecz kombatantów realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

1.Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach – Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej można skorzystać z pomocy specjalistów: psychologa, specjalisty oraz radcy prawnego. Aby uzyskać pomoc specjalistów należy zgłosić się osobiście, telefonicznie lub mailowo i przedstawić swój problem.
Kontakt: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 12 566, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Umieszczanie w domach pomocy społecznej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach umieszcza skierowane osoby w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów.
Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 27 576, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności
Osoba, która zachorował lub jej stan zdrowia pogorszył się, może wystąpić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3 lub ze strony internetowej: www.pcpr-ropczyce.pl
Na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy można ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kontakt: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 28 968, 17 86 52 536, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


4. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, a szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach lub balkoniku mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu lub domu w celu dostosowanie mieszkania lub domu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. likwidacja progów, zamontowanie poręczy w ciągach komunikacyjnych, dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej itp.).
Osoby niepełnosprawne mogą również starać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (np. zakupu komputera, urządzeń brajlowskich, lup, specjalistycznej sygnalizacji świetlnej, podnośnika wannowego, krzesła sedesowego, szyn podjazdowych itp.)
Maksymalne dofinansowane ze środków PFRON może wynosić 80% realizacji zadania. Pozostałe 20% lub więcej musi zabezpieczyć osoba niepełnosprawna.
Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 28 924, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego (wypoczynek połączony z zabiegami rehabilitacyjnymi).
Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz od dochodu. Różnicę między kosztem turnusu a kwotą dofinansowania ze środków PFRON pokrywa osoba niepełnosprawna z własnych środków.
Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 28 924, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


6. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do wysokości 60% kosztów zakupu.
Osoby niepełnosprawne wymagające zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się o dofinansowanie do aparatu słuchowego, wózka inwalidzkie, kul, lasek, obuwia ortopedycznego, materacy przeciwodleżynowych, protezy, pieluchomajtek itp.
Część kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia a pozostałą część pokrywa się ze środków PFRON do wysokości 90% limitu NFZ. Większość sprzętu ortopedycznego osoba niepełnosprawna otrzymuje więc bezpłatnie.
Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 28 924, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Działalność Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach
Osoby starsze, chore lub niepełnosprawne w celu polepszenia komfortu życia lub rehabilitacji mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt:
- rehabilitacyjny tj.: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rowerki stacjonarne, bieżnie elektryczne i zwykłe, orbitreki, balkoniki, laski, kule łokciowe i pachowe, kliny i wałki rehabilitacyjne, przyrządy do ćwiczenia dłoni - piłeczki rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, maty i materace rehabilitacyjne, lampy do naświetleń – różne kolory, foteliki rehabilitacyjne dla dzieci,
- pielęgnacyjny tj.: materace i poduszki przeciwodleżynowe, materace do łóżka, krzesła sedesowe, podnośniki wannowe, wanny do kąpieli, wanny do mycia głowy, krzesła pod prysznic, siedziska na wannę,
- wspomagający tj.: koncentratory tlenu, ciśnieniomierze, pulsokosymetry, inhalatory, ssaki medyczne, rampy dla wózków inwalidzkich, podnośniki elektryczne, schodołazy, fotele geriatryczne, urządzenia lektorskie, lupy elektroniczne dla niewidomych.
Ponadto Wypożyczalnia świadczy dodatkowe usługi:
- udzielanie nieodpłatnego doradztwa i instruktażu dotyczącego użyczonego sprzętu
w warunkach domowych (w miejscu zamieszkania wypożyczającego) realizowanych przez rehabilitanta - przy zgłoszeniu takiej potrzeby we wniosku o użyczenie,
- dowóz sprzętu do miejsca zamieszkania wypożyczającego oraz transport zwracanego sprzętu do Wypożyczalni - dotyczy sprzętu o dużych rozmiarach, którego przewiezienie autem osobowym jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Kontakt: Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce tel. 17 22 28 957, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje o formach pomocy świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach na rzecz kombatantów można uzyskać pod numerem telefonu: 17 22 27 576, 17 22 28 924 lub 17 86 52 540 w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub osobiście w siedzibie PCPR w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uprawnienia kombatantów  - Informacja ze strony internetowej https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kombatanci mają prawo do:
• korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c);
• korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10).

Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
• Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

KOMBATANT – to osoba, która brała udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby REPRESJONOWANE – to osoby, które podlegały represjom z powodów politycznych w okresie powojennym.

Zgodnie z prologiem do ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:
„Kombatantom oraz ofiarom represji należny jest głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”.

W celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci powstał Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jego najważniejszymi zadaniami są:
• zapewnianie kombatantom i działaczom antykomunistycznej opozycji, a także ofiarom represji reżimów totalitarnych należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki,
• przyznawanie uprawnień ustawowych,
• upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Na stronach Urzędu znajdują się m.in. informacje na temat uprawnień, z jakich korzystają kombatanci oraz osoby represjonowane. Wyjaśnione są procedury ubiegania się o świadczenia lub dotacje oraz wskazane jest, jak skompletować niezbędne dokumenty. Zamieszczone są wzory formularzy i teksty przydatnych aktów prawnych.

Dane kontaktowe:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
strona internetowa: https://www.kombatanci.gov.pl

Ponadto w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie pełni urząd Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zakres pełnomocnictwa obejmuje w szczególności:
1) wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań;
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych.

Dane kontaktowe:
Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.