„Różne oblicza przemocy”

Cz. II - Przemoc wobec osób starszych

Nasze społeczeństwo starzeje się i co do tego - nikt nie ma wątpliwości. Z wielu raportów wynika, że w Polsce, ludzie powyżej 60 roku życia stanowią znaczną liczbę, a szacuje się, że do 2050 roku odsetek ludzi w wieku tzw. poprodukcyjnym wyniesie około 25%.
Starzenie się organizmu związane jest m.in. ze stopniową utratą dotychczasowych możliwości człowieka, w tym ze spadkiem siły fizycznej, ograniczeniem sprawności ruchowej, problemami dotyczącymi sfery poznawczej czy zaburzeniami psychicznymi charakterystycznymi dla danego wieku. Osoby starsze często bywają spychane na margines życia społecznego "bo nie nadążają za zmieniającym się światem", a powstające z wiekiem problemy zdrowotne i ograniczenia z nimi związane, czynią z ludzi starszych grupę społeczną szczególnie narażoną na różnego rodzaju formy przemocy czy wykorzystania.
Przemoc wobec osób starszych, podobnie jak przemoc wobec innych osób, przybierać może różne formy zachowań, które bazują na bezradności i lęku. Wśród krzywdzących zachowań najczęściej wyróżnić można m.in.: izolowanie, zamykanie, szarpanie, popychanie, poszturchiwanie, uderzanie, bicie, zabieranie pieniędzy, zmuszanie do prac domowych czy opieki nad dziećmi (np. wnukami), ośmieszanie, wyzywanie, wypominanie wieku czy niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, ograniczanie możliwości samodzielnego podejmowania decyzji, stosowanie pogróżek, gróźb lub szantażu itp. Przemoc to także wszelkie zaniedbania związane z brakiem odpowiedniej opieki, adekwatnej do potrzeb osoby starszej i jej aktualnego stanu zdrowia, jak również nadopiekuńczość, która może być krzywdząca poprzez ograniczanie działania jednostki.
Osoby starsze często cierpią z powodu poczucia bycia samotnym, odrzuconym, czy niepotrzebnym. Odizolowanie ich od kontaktów społecznych poza domem, dodatkowo zwiększa zależność osób w podeszłym wieku od środowiska, w którym przebywają na co dzień i w sytuacji przemocy ze strony członków rodziny czy opiekunów, nie widzą oni możliwości poprawy sytuacji.
Realna ocena zjawiska nadużyć wobec osób starszych jest trudna do określenia z uwagi na dużą liczbę nieujawnionych przypadków. Osoby starsze, doświadczające przemocy rzadko szukają pomocy, ponieważ są przekonane o bezskuteczności ścigania, wstydzą się postępowania swoich oprawców, obawiają się zemsty lub utraty swojego opiekuna i w konsekwencji umieszczenia w "domu starców", niekiedy mają również poczucie winy, bo "wychowałam/łem potwora, muszę więc ponieść konsekwencję".
Sytuacja osoby doświadczającej przemocy bardzo często jest trudna i wielowątkowa. Dodatkowo komplikuje ją najczęściej zależność finansowa, mieszkaniowa czy emocjonalna. Dlatego też, tak ważna jest systematyczna edukacja dotycząca problematyki przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i podejmowanie wszelkich działań zmierzających do ochrony tej grupy społecznej, szczególnie narażonej na różnego rodzaju formy przemocy, szczególnie w dzisiejszym, starzejącym się świecie.

 

PAMIĘTAJMY!!!

Sprawcą przemocy jest zazwyczaj osoba znajoma, z bliskiego otoczenia osoby starszej (np. dzieci, wnuki, współmałżonek, opiekun).
Nie musisz radzić sobie sam – warto poszukać wsparcia, by nie czuć się samotnym w tej trudnej sytuacji. O tym czego doświadczasz możesz porozmawiać z lekarzem, znajomym, duchowym. Zawsze możesz również skorzystać z pomocy pracowników różnych instytucji – pracownika socjalnego, policjanta, pielęgniarki, psychologa.
Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest wiele miejsc, do których możesz zwrócić się z prośbą o pomoc m.in.:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 3, tel. 17/222 75 76; tel. 17/22 12 566; tel. 17/865 25 33.
- Ośrodki Pomocy Społecznej: MGOPS w Ropczycach, tel. 17/221 84 94 ; MGOPS w Sędziszowie Młp., tel. 17/221 65 88 ; GOPS w Iwierzycach, tel. 17/745 50 79 ; GOPS w Ostrowie, tel. 17/223 57 68 ; GOPS w Wielopolu Skrzyńskim, tel. 17/221 48 19.
- Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Piłsudskiego 22, tel. 997; tel. 112; tel. Miejski: 47 82 24 310


W każdej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Twojego lub Twoich bliskich NIE WAHAJ SIĘ WEZWAĆ POLICJI!!


Dodatkowo skorzystać można z bezpłatnego, ogólnopolskiego telefonu dla ofiar przemocy, czynnego całą dobę (24h): 800 120 002 .