„Osobisty plan awaryjny”

poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Przemoc w rodzinie stanowi naruszenie podstawowych praw i wolności człowieka. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w szczególny sposób wpływa na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej. Strach przez zakażeniem, poczucie braku kontroli nad biegiem wydarzeń, pogorszenie sytuacji materialnej mogą działać jako stresory prowadzące do wybuchu agresji wobec najbliższych.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało poradnik: „Osobisty plan awaryjny”, który zawiera praktyczne wskazówki dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Informuje, w jaki sposób osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Ponadto przypominamy, że osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą znaleźć pomoc w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3 (tel. 17 22 12 566) a także w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających w każdej gminie w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Załącznik:
poradnik