lp.png                                         pl.png

Dzięki uzyskanemu przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” zostało wykonane miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3.
Miejsce parkingowe spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz oznakowane jest zgodnie
z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Umowa nr: PPA/000004/09/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.
Moduł Programu: A - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
Termin realizacji projektu: 23.11.2023r. - 31.05.2024r.
Całkowity koszt projektu: 17 300,70 zł
Kwota dofinansowania przekazana przez PFRON: 13 800,70 zł
Wkład własny: 3 500,00 zł
Powiat Ropczycko-Sędziszowski sukcesywnie zapewnia dostępność i dostosowuje swoje budynki do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podjęte działania w tym zakresie przyczyniają się do zmniejszenia barier w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach na rzecz mieszkańców powiatu.