Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

DOSTĘPNE MIESZKANIE

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

finansowany ze środków PFRON

mt_ignore

Więcej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że Powiat Ropczycko-Sędziszowski przystąpił do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta finansowanego ze środków PFRON.

Informujemy, że od 3 sierpnia 2022r. został uruchomiony nabór do programu Dostępne mieszkanie oraz  Mieszkanie dla absolwenta poprzez System Obsługi Wsparcia PFRON.

  1. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych
w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4) w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 Formy i warunki udzielenia dofinansowania:

1. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

2. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego
i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Szczegóły programu na stronie: www.pfron.org.pl - https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

  1. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026.

1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, adresat Programu, który spełnia warunki:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób
z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania:

1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Warunki dofinansowania:

1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

1) lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:

a) miasto wojewódzkie,

b) gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,

c) pozostałe gminy w danym województwie;

2) aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

3) sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

a) dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

b) dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Szczegóły programu na stronie: www.pfron.org.pl - https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Wnioski można składać tylko poprzez system SOW - https://sow.pfron.org.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod   nr tel.: 17 22 28 924, 17 86 52 544 oraz mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

MIESZKANIE

oraz MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA