Podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka jest rodzina naturalna. Rodzinne formy pieczy zastępczej są środowiskiem najbardziej zbliżonym do środowiska rodziny naturalnej. W związku z tym, przyszłością profesjonalnej opieki pozainstytucjonalnej są rodziny zastępcze. Umieszczenie dziecka w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej powinno być ostatecznością i tylko w sytuacji, kiedy nie ma szans na zapewnienie mu właściwej opieki w rodzinie naturalnej albo w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze dają dziecku poczucie przynależności, akceptacji i miłości, przygotowują dziecko do pełnienia ról w życiu dorosłym. Opiekunowie czuwają nad prawidłowym rozwojem dziecka, kształceniem i wychowaniem oraz podtrzymywaniem kontaktów z rodzicami biologicznymi. Rodzinna piecza zastępcza jest czasową formą sprawowania opieki nad dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze to nie adopcja. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba samotna. Wciąż brakuje osób, które chciałyby zostać zawodową lub niezawodową rodziną zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach - organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej?
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać następujące wymogi:
1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050 z późn. zm.), oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
4. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone przez sąd rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.
5a. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, sąd zasięga opinii właściwego starosty.
6. Wydając opinie, o których mowa w ust. 5a, starosta bierze pod uwagę opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także możliwość realizacji planu pomocy dziecku.
6a. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do wydawania opinii, o których mowa w ust. 5a.
7. Okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej
i majątkowej.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani do ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

W powiecie ropczycko – sędziszowskim funkcjonuje obecnie 39 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka, które otaczają opieką i wychowaniem łącznie 74 wychowanków (stan na 27.05.2022 r.).
Rodziny funkcjonujące na terenie powiatu mogą korzystać z następujących form wsparcia:
-  wsparcie i opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
-  poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i prawne,
-  grupa wsparcia dla rodziców zastępczych (spotkania odbywają się raz w miesiącu w siedzibie PCPR w Ropczycach),
-  miesięczne świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej,
-  inne świadczenia wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 r. poz. 447),
- szkolenia organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych.

W dniu 28.04.2022 r. rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka funkcjonujące na terenie powiatu miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniu pn.
„Za zasłoną złości. Czy złość jest potrzebna nam i naszym dzieciom?” przeprowadzonym przez PCPR w Ropczycach - organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach mieszczącego się przy
ul. Konopnickiej 3, tel. 17 22 27 576 lub 17 22 28 913.