W okresie od 29 maja do 31 grudnia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, w ramach działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  realizowało projekt pod nazwą: Razem jesteśmy silniejsi, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020 roku.  

 

Celem projektu była poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz podniesienie skuteczności podejmowanych działań poprzez sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także rozwój oddziaływań terapeutycznych i poradnictwa specjalistycznego ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Szczegółowa informacja o projekcie - pobierz