Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że rozpoczął się nabór osób do tegorocznej edycji „Programu korekcyjno – edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021".
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach skierowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec: małżonek/partnerek, dzieci, rodziców i innych osób najbliższych. Zgodnie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259) oddziaływania korekcyjno-edukacyjne są kierowane w szczególności do:
1. „osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie (…), wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych” (w tym na wniosek prokuratora z art. 335 §1 kpk);
2. „osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii”;
3. „osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym” (np. w związku z realizacją procedury Niebieska Karta, dobrowolne zgłoszenia uczestników itp.).

 

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje o możliwości zgłaszania się chętnych osób do tegorocznej edycji programu.
Dodatkowe informacje w sprawie ww. programu można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul Konopnickiej 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie pod nr 17 22 12 566

 

Zapraszamy!