Zakończenie realizacji projektu pn. Wspieranie działań pieczy zastępczej”

W dniu 31.12.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zakończyło realizację projektu pn. „Wspieranie działań pieczy zastępczej”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach ww. projektu wsparcie uzyskały rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu poprzez udział w poradnictwie psychologicznym, prawnym oraz grupie wsparcia.

W latach 2020-2021 w związku z trwałością ww. projektu rodziny zastępcze nadal mogą korzystać z poradnictwa psychologicznego, prawnego i grupy wsparcia.

 

Projekt pn. „Wspieranie działań pieczy zastępczej” realizowany jest w Ropczycach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach oraz w miejscach prowadzenia szkoleń w formie wyjazdowej zaplanowanych w ramach projektu.
Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko – sędziszowskim dla 17 rodzin zastępczych, w tym 30 rodziców zastępczych i 28 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 8 dzieci biologicznych rodziców zastępczych poprzez realizację poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego, grupy wsparcia szkoleń dla rodziców zastępczych, terapii rodzinnej, treningu umiejętności społecznych oraz racjonalnej terapii zachowań w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 roku.
Grupa docelowa projektu:
17 rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu ropczycko -sędziszowskiego, obejmujących 28 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 lat, 30 rodziców zastępczych oraz 8 biologicznych dzieci rodziców zastępczych.

Podkategorie