Zasady rekrutacji do projektu:

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.

2. Rekrutacja uczestników Projektu (Wypożyczających), trwa w sposób ciągły, przez cały okres realizacji Projektu tj. od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

3. W procesie rekrutacji stosowane będą następujące dokumenty:
- Wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z określonego sprzętu,
- Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego - w przypadku osób z niepełnosprawnością,
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające status osoby niesamodzielnej . Dopuszcza się możliwość jednego zaświadczenia lekarskiego - potwierdzającego status osoby niesamodzielnej i stwierdzającego konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu,


- Zaświadczenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające status osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej z uwagi na ubóstwo - jeśli dotyczy,
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające status osoby z zaburzeniami psychicznymi (nieposiadającej aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego) - jeśli dotyczy,
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby wypożyczającej, jednocześnie stwierdzające konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu - w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,
- Oświadczenie o miejscu zamieszkania - w przypadku braku aktualnego dowodu tożsamości potwierdzającego miejsce zamieszkania, przedkładanego podczas procesu rekrutacji,
- Pełnomocnictwo -  jeśli dotyczy.

 

4. Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów i zweryfikowaniu kwalifikowalności uczestnika Projektu - Wypożyczający składa Formularz zgłoszeniowy, w którym zawarte są dane uczestnika indywidualnego biorącego udział w projekcie oraz Oświadczenie uczestnika projektu, a następnie zawierana jest umowa użyczenia i jesli jest konieczność zawierana jest umowa poręczenia oraz należy wtedy złożyć oświadczenia poręczyciela i  zaświadczenia o dochodach lub inny dokument potwierdzający osiąganie dochodu. Wypożyczający składa również oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem użytkowania sprzętu.

5. Kryteria rekrutacji:
a. miejsce zamieszkania na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego - przedłożenie aktualnego dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zamieszkania (w przypadku dowodu tożsamości nie zawierającego danych o miejscu zamieszkania - oświadczenie uczestnika o miejscu zamieszkania) - dotyczy wszystkich Wypożyczających,
b. osoby z niepełnosprawnością posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważne (wydane przez ZUS/KRUS) - kopia orzeczenia (oryginał do wglądu), zaświadczenie lekarskie, że osoba wymaga korzystania z określonego rodzaju sprzętu,
c. przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu - zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z MGOPS/GOPS (potwierdzające status osoby korzystającej z pomocy społecznej z uwagi na ubóstwo) - jeśli dotyczy,
d. w przypadku osób niesamodzielnych - zaświadczenie lekarskie potwierdzające status osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu - dopuszcza się możliwość dostarczenia jednego zaświadczenia lekarskiego, np. wg wzoru zamieszczonego na stronie www.pcpr-ropczyce.pl i dostępnego w biurze Wypożyczalni.

6. W przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych umowę użyczenia zawiera rodzic, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Składa on również wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia tej umowy. W przypadku ustanowienia opiekuna prawnego wymagane będzie dołączenie kopii postanowienia sądu ustanawiającego opiekuna prawnego.

7. W przypadku osób wypożyczających, które mają trudności z poruszaniem się lub wykonywaniem innych podstawowych czynności życiowych, w związku z czym nie mogą osobiście dokonać wypożyczenia sprzętu, Wypożyczalnia dopuszcza złożenie wniosku o użyczenie sprzętu wraz z załącznikami, jak również zawarcie umowy użyczenia przez pełnomocnika, w szczególności członka rodziny Wypożyczającego w takim przypadku do Wniosku o użyczenie  należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo zawierające imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania, numer PESEL tej osoby oraz czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku, gdy osoba udzielająca pełnomocnictwa nie może pisać pełnomocnictwo powinno być potwierdzone w ten sposób, że osoba ta uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, zgodnie z art. 79 kodeksu cywilnego.

8. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu, dołączane do wniosku o użyczenie sprzętu, powinno być aktualne, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego lub / i lekarza pierwszego kontaktu. Zaświadczenie lekarskie wydane dla celów Wypożyczalni, powinno zawierać pieczęć podmiotu leczniczego, pieczęć i podpis lekarza, który wydał dane zaświadczenie oraz zawierać co najmniej informację o konieczności korzystania ze sprzętu przez osobę zainteresowaną wypożyczeniem oraz rodzaju sprzętu koniecznego do wypożyczenia.

Szczegółowe zasady rekrutacji są zamieszczone w  dokumencie - Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego, pielegnacyjnego lub wspomagajacego

Informacje dotyczace zasad rekrutacji można uzyskac pod numerem telefonu - 17 22 28 957 lub 17 86 52 540, a także w siedzibie PCPR w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, w kórej mieści się Wypożyczalnia  - pokój 212, pietro I.

Regulamin działalności Powiatowej wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach

Wykaz sprzętu