28 czerwca 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach odbyły się warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży - uczestników Projektu Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza”.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat umiejętności rodzicielskich, poznać skuteczne i oparte na wzajemnym szacunku metody wychowawcze oraz porozmawiać na temat trudności wychowawczych ze specjalistą – psychologiem. Każdy rodzic/opiekun, uczestniczący w szkoleniu otrzymał materiały edukacyjne, uzupełniające poruszaną tematykę i umożliwiające samodzielne pogłębienie problematyki wychowawczej.
Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach realizacji Projektu Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza”.
Kolejne edycje warsztatów kompetencyjnych planowane są w październiku bieżącego roku oraz w roku 2020.