Drukuj
UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „NASZA BAZA” W ROPCZYCACH w roku 2017.
 
W roku 2017 została utworzona i oddana do użytku Placówka Wsparcia Dziennego „NASZA BAZA” w Ropczycach, która w ramach dwóch projektów prowadziła działalność od listopada br. do końca grudnia 2018 roku,  a jej  trwałość rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług, zachowana będzie po zakończeniu realizacji projektów,  do  grudnia 2020 roku.
Projekty: 1. Projekt pn.: Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.
2. Projekt pn.: Placówkę Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.
W ramach projektu inwestycyjnego pn.: Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, zostały utworzone oraz przystosowane pomieszczenia przeznaczone na Placówkę Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach.
W ramach projektu pn.: „Placówkę Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach”, zorganizowane zostało wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczna pomoc dzieciom i ich rodzinom, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zainteresowania, doposażone zostały pomieszczenia placówki w niezbędny sprzęt edukacyjny, sportowy, wypoczynkowy i rekreacyjny.
REKRUTACJA na rok 2018
W Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, wsparciem objętych zostanie 20 dzieci z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
ZGŁOSZENIE DZIECKA
Aby zgłosić dziecko do wsparcia, w ramach działalności placówki,  rodzice/opiekunowie prawni składają w Placówce wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30, pokój 223
 
 WNIOSEK oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną
Z każdym zgłoszonym dzieckiem oraz jego rodziną, przeprowadzona zostanie rozmowa rekrutacyjna. Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna. Dla każdego dziecka, opracowana zostanie przez psychologa indywidualna diagnoza.
Kryteria rekrutacyjne obowiązkowe:
1. Zamieszkanie na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego (oświadczenie),
2. Wiek dziecka 8-17 lat (oświadczenie),
3. Przynależność do grupy docelowej:
a) rodziny zagrożone ubóstwem/ wykluczeniem społecznym, (oświadczenie/zaświadczenie z OPS),
b) rodziny korzystające lub kwalifikujące się do wsparcia z pomocy społecznej(oświadczenie/zaświadczenie z OPS), c) rodziny, w których została ograniczona władza rodzicielska przez nadzór kuratora (ksero postanowienia Sądu). Kryteria rekrutacyjne – w przypadku większej liczby chętnych:
1. Postanowienie Sądu dotyczące rodziny dziecka – skierowanie przez Sąd do PWD – 6 punktów (ksero postanowienia Sądu),
2. Niepełnosprawność dziecka – 2 punkty; (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
3. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, jako główny powód korzystania z pomocy społecznej – 2 punkt (oświadczenie/zaśw. z OPS),
4. Rodzina niepełna – 1 punkt (oświadczenie), 5. Zamieszkanie na terenie wiejskim – 1 punkt (oświadczenie).
Do poszczególnych typów zajęć oraz zakresu specjalistycznego wsparcia dzieci kwalifikowane będą na podstawie diagnozy psychologicznej oraz indywidualnych zainteresowań, pasji, wieku i możliwości.