POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH PROWADZONA PRZEZ PCPR W ROPCZYCACH ROZSZERZA ZAKRES SWOICH USŁUG

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z początkiem 2018 roku przystąpiło do realizacji projektu pn. „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach". Realizowany jest on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel projektu - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi, dla mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, poprzez doposażenie w sprzęt  i dofinansowanie funkcjonowania wypożyczalni w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r.
Dotychczas sprzęt rehabilitacyjny mogły wypożyczać tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Od stycznia 2018 r. krąg osób uprawnionych do korzystania z usług Wypożyczalni poszerzył się.

Obecnie sprzęt mogą wypożyczać mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego, którzy są:

a.    osobami z niepełnosprawnością - posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez ZUS / KRUS (wydane do końca 1997 r.) lub
b.    osobami nie posiadającymi aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, ale wymagającymi rehabilitacji i /lub usług pielęgnacyjnych w warunkach opieki domowej, należącymi do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W tej grupie do wsparcia kwalifikują się:
- osoby niesamodzielne, które z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub pomocy w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w tym osoby starsze, osoby po operacjach, leczeniu szpitalnym, unieruchomione po urazach, ciężko i długotrwale chorujące
- osoby z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U.2017.0.882. t.j) - nie posiadające aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności
- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej z uwagi na ubóstwo
- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością - rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością, którzy w związku z opieką nad dzieckiem sami nabywają różnych schorzeń, np. układu ruchowego.

Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Wypożyczalni, niezależnie od statusu osoby uprawnionej, jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego.

Zasady udostępniania sprzętu oraz szczegółowe warunki jakie musi spełnić wypożyczający, w tym dokumenty, jakie jest zobowiązany dostarczyć, reguluje Regulamin wypożyczalni zamieszczony pod niniejszym artykułem oraz na stronie PCPR w Ropczycach http://www.pcpr-ropczyce.pl, a także w siedzibie Wypożyczalni.

Wykaz dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego znajduje się w siedzibie Wypożyczalni. Będzie on także dostępny na stronie www.pcpr-ropczyce.pl. W najbliższych miesiącach planowane jest doposażenie Wypożyczalni w nowy sprzęt i znaczące rozszerzenie jej asortymentu.


Ponadto Wypożyczalnia od tego roku zwiększa zakres świadczonych usług poprzez:

- udzielanie nieodpłatnego doradztwa i instruktażu dotyczącego użyczonego sprzętu w warunkach domowych (w miejscu zamieszkania wypożyczającego) realizowanych przez rehabilitanta - przy zgłoszeniu takiej potrzeby we wniosku o użyczenie. W zakresie usług rehabilitanta będzie także ustalanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji, w szczególności w przypadku osób po udarach, skomplikowanych urazach, operacjach, gdzie wykorzystanie użyczonego sprzętu wymaga indywidualnego podejścia.

- dowóz sprzętu do miejsca zamieszkania wypożyczającego oraz transport zwracanego sprzętu do Wypożyczalni - dotyczy sprzętu o dużych rozmiarach, którego przewiezienie autem osobowym jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych zapewnia dostęp do swoich usług dla osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Wszelkie informacje na temat Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
i Urządzeń Pomocniczych, a także realizowanego projektu i zasad rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 17 22 28 957 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
 
Wartość projektu: 1 188 500,40 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 010 225,34 PLN