REKRUTACJA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „NASZA BAZA” W 2019 ROKU
14.03.2019 roku zakończył się proces rekrutacji uczestników do Projektu pn. Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Po przeanalizowaniu złożonych wniosków oraz przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych z udziałem psychologa, Zespół Rekrutacyjny zakwalifikował 50 dzieci z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego w wieku 8-17 lat, do udzielenia wsparcia w ramach działalności Placówki, począwszy od dnia 18.03.2019r.
Dzieci uczestniczące w Projekcie minimum dwa dni w tygodniu korzystają z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, organizowanych w Placówce, takich jak zajęcia komputerowe, robotyka, nauka porozumiewania się w języku ojczystym oraz języku obcym (angielskim) oraz nauka umiejętności uczenia się. Zapewniony mają dojazd do Placówki oraz posiłek. Mogą skorzystać ze sprzętu sportowego, komputerów, bogatego zestawu gier planszowych i pomocy edukacyjnych. Rozwijają swoje zdolności w kołach zainteresowań – plastycznym, fotograficznym, muzyczno-tanecznym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie mogą złożyć wniosek o przyjęcie  dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach przez cały okres realizacji Projektu. Kandydat, spełniający kryteria rekrutacyjne, zostanie wpisany na listę rezerwową i w przypadku zwolnienia się miejsca w Placówce będzie przyjęty.
 
 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. „Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
 
Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach prowadzi nabór do projektu pn. Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, dla:
• dzieci w wieku 8-17 lat,
• zamieszkałe na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego,
• głównie z rodzin korzystających lub kwalifikujących się do wsparcia z Ośrodków Pomocy Społecznej,
• rodzin objętych nadzorem kuratora,
• dzieci skierowanych do Placówki Wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach przez Sąd,
• rodziców /opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem.
Udział w projekcie jest bezpłatny !
Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 stycznia – 01 lutego 2019 r.
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” p. 221
 
GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: 08:00-15:00
 
WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE
• w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3 Ropczyce, p. 221
• do pobrania na stronie internetowej www.pcpr-ropczyce.pl, w zakładce, DRUKI DO POBRANIA
• w Ośrodkach Pomocy Społecznej gmin z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego do wniosku należy dołączyć komplet wymaganych oświadczeń i zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną.
Tylko kompletne dokumenty wezmą udział w rekrutacji.
 
KRYTERIA REKRUTACYJNE OBOWIĄZKOWE:
1. Zamieszkanie na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego (oświadczenie),
2. Wiek dziecka 8-17 lat (oświadczenie),
3. Przynależność do grupy docelowej:
a) rodziny zagrożone ubóstwem/ wykluczeniem społecznym, (oświadczenie/zaświadczenie z OPS),
b) rodziny korzystające lub kwalifikujące się do wsparcia z pomocy społecznej(oświadczenie/zaświadczenie z OPS), c) rodziny, w których została ograniczona władza rodzicielska przez nadzór kuratora (ksero postanowienia Sądu).
KRYTERIA REKRUTACYJNE – w przypadku większej liczby chętnych:
1. Postanowienie Sądu dotyczące rodziny dziecka – skierowanie przez Sąd do PWD – 6 punktów (ksero postanowienia Sądu),
2. Niepełnosprawność dziecka lub opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 2 punkty; (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
3. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, jako główny powód korzystania z pomocy społecznej – 2 punkt (oświadczenie/zaświadczenie z OPS),
4. Rodzina niepełna – 1 punkt (oświadczenie),
5. Zamieszkanie na terenie wiejskim – 1 punkt (oświadczenie).
 
Z każdym zakwalifikowanym do wsparcia dzieckiem oraz jego rodziną, przeprowadzona zostanie rozmowa rekrutacyjna z udziałem psychologa, dotycząca potrzeb, motywacji do udziału w projekcie oraz oczekiwań. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna. O terminie spotkań z psychologiem rodziny poinformowane zostaną telefonicznie.
 
INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU/BRAKU KWALIFIKACJI DZIECKA DO WW. PROJEKTU, DOSTĘPNA BĘDZIE PO DNIU 18.02.2019 R.:
• w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzicie w Ropczycach, Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, w godzinach 8:00-15:30, pokój 223,
• pod numerem telefonu 17 86 52 545, w celu weryfikacji należy podać dane dziecka oraz numer zgłoszenia,
• na stronie internetowej www.pcpr-ropczyce.pl w zakładce Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach - należy sprawdzić po numerze zgłoszenia.
WSPARCIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNCH
W trakcie realizacji projektu, odbędą się trzy edycje WARSZTATÓW Z ROZWOJU KOMPETENCJI RODZICIELSKICH 2 edycje w 2019r. 1 edycja w 2020r.
Warsztaty mają na celu pomoc i wsparcie w zakresie:
• problemów zdiagnozowanych podczas pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi w Placówce,
• problemów w codziennym funkcjonowaniu dziecka w środowisku rodzinnym wskazanych przez rodzica/opiekuna prawnego,
• problemów edukacyjnych dziecka, niskiej frekwencji w szkole, braku motywacji do nauki. Warsztaty będą prowadzone przez psychologa – (edycja - 6 godzin).
Rodzice / opiekunowie prawni otrzymają:
• Indywidualne porady i wskazówki do pracy z dzieckiem,
• Materiały edukacyjne i konspekty z warsztatów,
• Poczęstunek,
Nabór rodziców / opiekunów prawnych do ww. projektu prowadzony będzie w późniejszym terminie realizacji projektu. Wszelkie informacje związane z rekrutacją na „Warsztaty z rozwoju kompetencji rodzicielskich”, otrzymają Państwo listownie.
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „NASZA BAZA” W ROPCZYCACH, CZYNNA JEST PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY /z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy/
w trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych od 13:00 do 18:00, w trakcie ferii i wakacji w godzinach przed południowych.