Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach projekt pod nazwą „Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego Nasza Baza w Ropczycach” obejmuje swoim zasięgiem nie tylko dzieci, uczęszczające do „Naszej Bazy”, ale również ich rodziców i opiekunów, którym oferowane jest wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, jak również cykl szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji rodzicielskich.
Ostatnie, trzecie już warsztaty szkoleniowe odbyły się 24 lipca 2020 roku. Tematyka spotkania dotyczyła postaw i wartości oraz ich roli w wychowywaniu dziecka. Specjalista psycholog prowadząca szkolenie w przystępny sposób przedstawiła zagadnienie, a następnie przeprowadziła dyskusję, praktyczne ćwiczenia i odpowiedziała na pytania i problemy nurtujące rodziców. W zajęciach wzięło udział dziesięciu rodziców i opiekunów. Uczestnicy zapewniony mieli poczęstunek i napoje, a także materiały edukacyjne, uzupełniające zdobytą w czasie warsztatów wiedzę.
Udział w ww. projekcie jest bezpłatny, dofinansowany ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców i opiekunów