Po przerwie spowodowanej epidemią 27 maja 2020 roku Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach wznowiła swoją działalność.


Zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego, opracowanymi na podstawie wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w Placówce wprowadzony został rygor sanitarny, mający na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Na teren Placówki nie mają wstępu osoby postronne, a dzieci przebywają w dwóch odrębnych, niewielkich grupach.

Tak, jak do tej pory zapewniony mają dowóz z domu do Placówki i z powrotem, posiłek regeneracyjny oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: komputerowe, język angielski, umiejętności uczenia się, robotykę, język ojczysty.

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach plastycznych, fotograficznych, muzyczno-tanecznych i sportowych. Moją możliwość uzyskać pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych oraz aktywnie wypocząć, korzystając ze sprzętu sportowego – stołu pingpongowego, air-hokeja, rowerów, deskorolek, łyżworolek, hulajnóg i innych, jak również skorzystać z atrakcyjnych gier planszowych czy elektronicznych, takich jak konsola x-box.
Wychowankowie, jak również ich rodzice i opiekunowie prawni zapewnioną mają pomoc psychologa, który udziela wsparcia indywidualnego oraz w formie warsztatowej.

Wkrótce rozpoczynają się wakacje – pobyt w „Naszej Bazie” odbywał się będzie w godzinach od 9.00 do 14.00. Planowane są wycieczki i wyjścia rekreacyjne.


Projekt Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i dla wszystkich uczestników udział w Projekcie jest bezpłatny.