Czasowe zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach

Informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Decyzja o tymczasowym zawieszeniu działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach została podjęta w oparciu o Polecenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.03.2020 roku, wydanego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. działalność PWD „Nasza Baza” dla uczestników projektu zostaje zawieszona.


13 czerwca 2019 roku odbył się piknik rodzinny dla rodzin uczestników Projektu Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza’, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, którego realizatorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Dla całych rodzin dzieci uczestniczących w Projekcie udział w imprezie był bezpłatny.