Czasowe zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach

Informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Decyzja o tymczasowym zawieszeniu działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach została podjęta w oparciu o Polecenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.03.2020 roku, wydanego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. działalność PWD „Nasza Baza” dla uczestników projektu zostaje zawieszona.


W dniach od 4 do 17 stycznia br. w czasie trwających w kraju ferii zimowych dla dzieci, w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach dzieci uczestniczyły we wsparciu organizowanym z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość.

Tematem przewodnim organizowanych zajęć był „Mały Książe” – Z Małym Księciem spotkajmy się - w poszukiwaniu wartości - „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”…  Odpowiedzi szukaliśmy wspólnie z dziećmi analizując siedem planet. Zatrzymując się na każdej z nich analizowaliśmy wartości, które są ważne w życiu każdego człowieka, naszym też… żyjemy przecież w rodzinach, grupach rówieśniczych, grupach społecznych szkolnych, zawodowych i innych….

mt_ignore

mt_ignore 

KONKURSY, ZABAWA ANDRZEJKOWA, INDYWIDUALNA POMOC I WSPARCIE….     

PRACA ZDALNA w Placówce wsparcia dziennego “Nasza Baza” w Ropczycach – listopad 2020 r.

            W związku z trwającą pandemią oraz wzrastającą w ostatnim czasie liczbą zachorowań, w naszym kraju podejmowane są działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jednym z nich jest czasowe zawieszenie działań placówek wsparcia dziennego świadczonych w formie stacjonarnej. Również w naszej Placówce, podjęto działania związane z  przejściem na pracę zdalną z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Od dnia 6 listopada br., praca wychowawcza prowadzona jest za pośrednictwem aplikacji Messenger oraz ZOOM. Na chwilę obecną, w sieci odbywają się spotkania grupowe i indywidualne w zakresie wsparcia w odrabianiu zadań domowych, nauce, pogadanki wychowawcze, zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.

 mt_ignore

mt_ignore

 

Jesień w „Naszej Bazie” 

Placówka wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach w miesiącu październiku i w pierwszym tygodniu listopada zaproponowała dzieciom w Placówce  szereg zajęć aktywizujących czas wolny.

Odbywały się zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych tj. robotyka, zajęcia komputerowe, zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym, język angielski; zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje dzieci oraz zajęcia z zakresu wychowania i profilaktyki. Dzieci codziennie otrzymywały pomoc w ramach nauki i odrabiania zadań domowych.

mt_ignore

 Po sierpniowej przerwie wakacyjnej, wraz z nowym rokiem szkolnym, 7 września br. wróciliśmy do pracy edukacyjno-wychowawczej w Placówce wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach.

W związku z sytuacją epidemiologiczną jaka panuje w naszym kraju, system pracy placówki został dostosowany do obowiązujących wymagań. Dzieci podzielone zostały na cztery stałe grupy, które dojeżdżają do placówki w systemie rodzinkowym. Podczas pobytu w placówce dzieci z poszczególnych grup mają swoją odrębną salę, nie kontaktują się z rówieśnikami z drugiej grupy, a zajęcia prowadzą stali wychowawcy i instruktorzy.

Kontynuowane są zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych tj. robotyka, zajęcia komputerowe, zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym, język angielski. Organizowane są zajęcia rozwijające zdolności i pasje dzieci – muzyczno-taneczne, plastyczne, fotograficzne, sportowe i inne. Dzieci uczęszczające do placówki, mają codziennie organizowany czas na naukę własną oraz odrabianie zadań domowych. Przy wsparciu wychowawców i wolontariuszy nadrabiają braki edukacyjne. Otrzymują posiłek.

„Nasza Baza” to miejsce wszechstronnego rozwoju – U nas dzieci i młodzież się nie nudzą! - wyposażenie Placówki.

Placówka wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, funkcjonuje od roku 2017. W latach 2017-2018, swoją działalność prowadziła w ramach projektu pn. Projekt  pn. Placówka wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Aktualnie od roku 2019, działania odbywają się w ramach projekty pn. Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Oba projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unii Europejskiej, placówka została wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, sportowych, plastycznych, fotograficznych oraz edukacyjnych. Zakupiono bazę sprzętów i pomocy do prowadzenia zajęć z rozwoju kompetencji kluczowych tj. robotyka, zajęcia komputerowe, zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym, język angielski.

Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach projekt pod nazwą „Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego Nasza Baza w Ropczycach” obejmuje swoim zasięgiem nie tylko dzieci, uczęszczające do „Naszej Bazy”, ale również ich rodziców i opiekunów, którym oferowane jest wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, jak również cykl szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji rodzicielskich.
Ostatnie, trzecie już warsztaty szkoleniowe odbyły się 24 lipca 2020 roku. Tematyka spotkania dotyczyła postaw i wartości oraz ich roli w wychowywaniu dziecka. Specjalista psycholog prowadząca szkolenie w przystępny sposób przedstawiła zagadnienie, a następnie przeprowadziła dyskusję, praktyczne ćwiczenia i odpowiedziała na pytania i problemy nurtujące rodziców. W zajęciach wzięło udział dziesięciu rodziców i opiekunów. Uczestnicy zapewniony mieli poczęstunek i napoje, a także materiały edukacyjne, uzupełniające zdobytą w czasie warsztatów wiedzę.
Udział w ww. projekcie jest bezpłatny, dofinansowany ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców i opiekunów


Po przerwie spowodowanej epidemią 27 maja 2020 roku Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach wznowiła swoją działalność.


Zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego, opracowanymi na podstawie wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w Placówce wprowadzony został rygor sanitarny, mający na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Na teren Placówki nie mają wstępu osoby postronne, a dzieci przebywają w dwóch odrębnych, niewielkich grupach.

Tak, jak do tej pory zapewniony mają dowóz z domu do Placówki i z powrotem, posiłek regeneracyjny oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: komputerowe, język angielski, umiejętności uczenia się, robotykę, język ojczysty.

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach plastycznych, fotograficznych, muzyczno-tanecznych i sportowych. Moją możliwość uzyskać pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych oraz aktywnie wypocząć, korzystając ze sprzętu sportowego – stołu pingpongowego, air-hokeja, rowerów, deskorolek, łyżworolek, hulajnóg i innych, jak również skorzystać z atrakcyjnych gier planszowych czy elektronicznych, takich jak konsola x-box.
Wychowankowie, jak również ich rodzice i opiekunowie prawni zapewnioną mają pomoc psychologa, który udziela wsparcia indywidualnego oraz w formie warsztatowej.

Wkrótce rozpoczynają się wakacje – pobyt w „Naszej Bazie” odbywał się będzie w godzinach od 9.00 do 14.00. Planowane są wycieczki i wyjścia rekreacyjne.


Projekt Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i dla wszystkich uczestników udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

 

Wwychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” spędzili na wycieczce do kina „Helios” w Rzeszowie. Naszym celem było obejrzenie kultowej animacji pt. „Król Lew” w nowoczesnej, dopracowanej technologicznie kinowej odsłonie. Dzieci i młodzież, biorąca udział w Projekcie, z zainteresowaniem obejrzeli tę ponadczasową historię o walce dobra ze złem, o męstwie, odwadze, lojalności i sile wielkiego uczucia. Piękno przedstawionej w filmie natury wzbudziło zachwyt, były też momenty wzruszające, które wywołały prawdziwe emocje.

 Wspólna wyprawa do kina była kolejną okazją do radosnego spędzenia czasu w powiększonej grupie wszystkich uczestników Projektu. Tak atrakcyjna forma zajęć podobała się wszystkim i nie możemy już doczekać się kolejnego wyjazdu.

W warsztatach wzięło udział 7 osób. W przyjaznej atmosferze przy kawie i ciasteczku, prowadząca warsztaty pani psycholog przekazała najważniejsze zasady wychowawcze. Poruszony został temat wyznaczania dzieciom granic, ustalania obowiązujących w domu zasad i obowiązków, a także egzekwowania związanych z nimi konsekwencji. Omówione zostało ważne zagadnienie budowania w dziecku pozytywnego obrazu samego siebie, zachęcania do współpracy w relacji opartej na wzajemnym szacunku.