Ofiarami przemocy są głównie osoby:

-o niskim poczuciu własnej wartości,

- nie radzące sobie z istniejącą sytuacją,

- zestresowane,

- zależne od partnera,

- z lękiem i depresją,

- wyizolowane społecznie,

- z poczuciem winy,

- łatwo podporządkowujące się,

- lojalne,

- o zniekształconym wizerunku partnera,

- nadużywające alkoholu i narkotyków.

 Nie jest to jednak regułą, nie istnieje typowy portret ofiary przemocy.

 Statystycznie przemocy doświadczają częściej kobiety niż mężczyźni. 

 Osobą doświadczającą przemocy może stać się każdy z nas... Kiedy słucha się osób pokrzywdzonych, można odnieść wrażenie, że mówią o sobie dwoma głosami. Jeden mówi o cierpieniu i skrzywdzeniu, natomiast drugi jest oskarżający, wytyka słabe strony i obarcza odpowiedzialnością za wszystko zło. Natomiast w razie ofert pomocy zaprzeczają wszystkim trudnościom.

 Przemoc wyciska emocjonalne i fizyczne piętno oraz wywiera głęboki wpływ na życie ofiary. Destrukcyjne działanie traumy jaką jest niewątpliwie przemoc, poza szkodą fizyczną, polega na niszczeniu wyobrażeń ofiary na temat własnej osoby i świata. Świat przestaje być bezpiecznym miejscem do życia, wydarzenia są nieprzewidywalne, nie ma się na nie żadnego wpływu. Ofiary przemocy uważają się za mało wartościowe, nieatrakcyjne, zaburzone i głupie.

 Ten negatywny wizerunek tworzy się przez lata, czasami od dzieciństwa. Niszczy zaufanie do siebie i uniemożliwia skuteczne działanie. U ofiar przemocy obserwuje się liczne psychologiczne następstwa. Problemy ze sobą i w kontaktach z innymi. Często mają obniżony nastrój, są nadwrażliwe na sygnały odrzucenia, nie mają zaufania w bliskich relacjach. Ciągły strach o siebie i innych członków rodziny powoduje utratę  poczucia bezpieczeństwa. Ofiary przemocy stają się nadmiernie czujne na sygnały zagrożenia. Częste jest poczucie głębokiej izolacji, wynikającej ze wstydu, obaw przed odwetem, zazdrości i kontroli ze strony sprawcy. Osoby maltretowane doświadczają zdrady przez osobę najbliższą, co narusza ich zaufanie do innych.

 U ofiar przemocy obserwuje się liczne ograniczenia. Częste jest przekonanie, że to w nich tkwi przyczyna złego traktowania przez partnera i dlatego nie zasługują na pomoc. Bagatelizują zachowanie sprawcy, twierdzą, że obrażenia powstałe w wyniku przemocy nie są poważne. Częsty jest strach, że w przypadku ujawnienia przemocy sprawca w odwecie nasili jej stosowanie. Sprawca często uniemożliwia szukanie pomocy poprzez utrudnianie kontaktów. Częstym ograniczeniem jest silny lęk przed utratą partnera w wyniku ujawnienia jego zachowań przemocowych. Partner jest osobą znaczącą i jedynym źródłem miłości mimo wyrządzanych krzywd.

 U ofiar przemocy obserwuje się również występowanie syndromu kobiety maltretowanej. W skład tego syndromu wchodzą:

- niska samoocena,

- wycofanie z kontaktów społecznych,

- oraz wyuczona bezradność - czyli poddanie się, zaprzestanie działania, wynika to z przekonania, że cokolwiek się zrobi, nie będzie to miało jakiegokolwiek znaczenia.

 

Ofiary czynią liczne próby, by zmienić sytuację i przerwać przemoc, chociaż ich próby są nieskuteczne. Działania podejmowane służą raczej zmniejszeniu ryzyka ataków fizycznych i przetrwaniu niż jednoznacznej zmianie sytuacji i przerwaniu przemocy raz na zawsze.

 Powtarzająca się przemoc prowadzi do poważnych objawów takich jak:

- zaburzenia snu,

- chroniczne zmęczenie,

- problemy z jedzeniem,

- bóle głowy, pleców, serca,

- nadciśnienie.

 Objawy te są rezultatem stałej czujności i wzmożonego napięcia, potrzebnych do obrony przed ewentualnym atakiem.

Ofiary przemocy domowej doświadczają lęku, cierpienia, bezsilności, przygnębienia i rozpaczy. Ich ciało i psychika doznają ostrych urazów i podlegają długotrwałemu procesowi niszczącego stresu i zagrożenia.

Ofiara przemocy ponosi ogromne emocjonalne koszty bycia w takiej sytuacji.

jeżeli potrzebujesz pomocy zgłoś się do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub zadzwoń 17 22 12 566.

Więcej informacji o zjawisku przemocy:

http://www.niebieskalinia.pl/pages.php?assign=telefoniczna http://fdn.pl/kontakt http://www.lesko.sos.pl/index.php?option=com_contact&view=category&id=80&Itemid=467 http://www.sownowasarzyna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8 http://www.cpk.org.pl http://pokrzywdzeni.gov.pl/

Opracowanie w ramach projektu pn. „Razem przeciw przemocy” realizowanego przez PCPR w Ropczycach- Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.