Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jest realizatorem zadania powiatu z zakresu administracji rządowej, wynikającego z art. 6 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(t. j. Dz. U.2015.1390)  pn.„Program korekcyjno – edukacyjny powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.


 
Program skierowany jest w szczególności do:
1. „osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie (…), wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych” (w tym na wniosek prokuratora z art. 335 §1 kpk);
2. „osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii”;
3. „osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym” (m. in. w związku z realizacją procedury Niebieska Karta).

Program realizowany przez PCPR skierowany jest do pełnoletnich mężczyzn – mieszkańców powiatu ropczycko - sędziszowiskiego stosujących przemoc wobec: partnerek, dzieci, rodziców i innych osób najbliższych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem programu w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczyce od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub pod nr tel. 17 22 12 566.