Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że rozpoczął się nabór osób do tegorocznej edycji „Programu korekcyjno – edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie". Program, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, skierowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec osób członków rodziny, a także wobec innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności do:
1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie (…), wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych” (w tym na wniosek prokuratora z art. 335 §1 kpk);
2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (np. w związku z realizacją procedury Niebieskie Karty lub dobrowolne zgłoszenia uczestników).
Zgodnie z zasadami prowadzonego naboru osoba zainteresowana udziałem w programie powinna zgłosić się bezpośrednio do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach celem podpisania Kontaktu, co jest deklaracją przystąpienia do programu.

Wszelkie informacje w sprawie ww. programu można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul Konopnickiej 3 (poniedziałek – piątek, 7.30-15.30)
lub telefonicznie - 17 22 12 566

Zapraszamy!