„Różne oblicza przemocy”


Cz. I - Przemoc wobec Kobiet


Wielu z nas pamięta jeden z plakatów ogólnopolskiej kampanii przeciwko przemocy, mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat tego zjawiska - Kobieta z posiniaczoną twarzą i napis „Bo zupa była za słona…”
Z roku na rok coraz częściej mówi się o przemocy, jej przyczynach i potrzebie podejmowania działań w celu jej zapobiegania. Aby skutecznie przeciwdziałać przemocy niezbędne jest zachęcenie do interdyscyplinarnej rozmowy na ten temat, co pomoże przełamać tabu i poczucie bezradności związane z tym zjawiskiem, a dzięki temu ułatwi jego lepsze zrozumienie.

Z ogólnodostępnych danych wynika, że co najmniej 1 na 3 kobiety doświadczyła w życiu przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub materialnej. Badania pokazują również, że w większości przypadków sprawca pochodzi z najbliższego otoczenia ofiary, a na świecie (każdego dnia) kobiety giną z rąk członków swojej rodziny.
Spustoszenie psychologiczne, fizyczne uszkodzenia ciała, osłabienie czy niesprawność to konsekwencje, które występują najczęściej, dlatego też należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby zapobiegać zjawisku przemocy i dramatycznym konsekwencjom związanym z jego występowaniem.

Czym więc jest przemoc?? W oparciu o różne źródła przemoc zdefiniować można, jako „każde zamierzone działanie wykorzystujące brak równowagi sił między sprawcą i ofiarą, odbierające poczucie bezpieczeństwa, naruszające godność osobistą, sprawiające cierpienie fizyczne i psychiczne i narażające na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia”.
Przemoc to nie tylko siniaki pokrywające ciało powstałe na skutek bicia, popychania, kopania, duszenia, policzkowania… Przemoc to również wyśmiewanie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, izolowanie od kontaktów z najbliższymi, stosowanie gróźb, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie…Zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, jak również wymuszanie pożycia seksualnego czy nieakceptowanych praktyk seksualnych. Krytykowanie i ośmieszanie oraz demonstrowanie zazdrości to także przykładowe formy przemocy.

Osoby, które stale doświadczają przemocy najczęściej odczuwają cierpienie fizyczne i psychiczne, lęk, smutek, gniew, agresję (która może być tłumiona). Często czują się bezradne nie widząc rozwiązania swojej sytuacji lub czekając na „cudowną odmianę losu”, która nigdy nie następuje…

Zapytać możemy, dlaczego osoby doświadczające przemocy nie szukają pomocy?? Z rozmów z kobietami wynika, że jest wiele powodów. Na plan pierwszy wysuwa się silny lęk przed zemstą swoich partnerów, jeśli prawda o przemocy wyjdzie na jaw. Wielu kobietom towarzyszy również poczucie winy, wstydu i upokorzenia oraz błędne przekonanie, że „taki ich los”, a w związku z tym - nikt nie jest w stanie im pomóc. Często powtarzanym argumentem są także kwestie finansowe (zależność od partnera w tym obszarze) i poczucie wielu kobiet, że same nie będą w stanie utrzymać siebie i dzieci, a ciągła nadzieja, że przemoc była tylko jednorazowa i partner sam się zmieni - oddala w czasie decyzję o skorzystaniu z pomocy specjalistów i podjęciu konkretnych działań w celu zakończenia toksycznego związku.


Jak widać, powtarzające się akty przemocy i wpływ sprawcy przemocy na sposób myślenie i działanie swojej ofiary jest na tyle duży i obciążający, że jakiekolwiek próby przeciwstawienia się czy próby zmiany sytuacji wydają się być dla kobiet niemal niemożliwe. Samemu może być trudno...Dlatego pamiętajmy, że są osoby i instytucje, które mogą pomóc nam wydostać się z „zamkniętego kręgu przemocy” i poczynić kroki ku zmianie sytuacji.

W całym kraju istnieją ośrodki, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy i pomocą osobom doświadczającym tego zjawiska.


W powiecie ropczycko-sędziszowskim działa kilka instytucji, do których możemy się zwrócić o pomoc w sytuacji dla nas trudnej. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać m.in. z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego realizowanego m.in. przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 3, tel. 17/22 12 566 lub 17/865 25 33.

 

Pamiętajmy!!!

Przemoc jest przestępstwem i podlega karze.

Nikt bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, wykształcenie czy sytuację materialną nie może być bity czy krzywdzony w inny sposób.

Nic też nie usprawiedliwia zachowania sprawcy.


Tylko podjęcie stanowczych działań może sprawić, że przemoc się nie powtórzy...