Drukuj

Rodzina zastępcza jest formą pieczy zastępczej najbardziej przypominającą środowisko rodzinne, przez co jest najlepszym sposobem sprawowania opieki zastępczej dla dzieci, które z rożnych względów pozbawione są całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych. Jej zadaniem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, odpowiednich warunków do rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego, zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwienie dziecku odpowiednich warunków do edukacji, a także odpowiednich warunków do wypoczynku i rozwoju zainteresowań. Krótko mówiąc, rodzina zastępcza zabezpiecza wszystkie potrzeby dziecka oraz rekompensuje mu to, czego zabrakło w rodzinie biologicznej.

        

 Rodzina zastępcza nie jest adopcją, co oznacza, że opieka nad dzieckiem sprawowana jest czasowo, a pobyt dziecka w tej formie pieczy zastępczej ma w perspektywie umożliwić dziecku powrót do rodziny naturalnej lub umożliwić przysposobienie dziecka. Z tego powodu rodzice zastępczy zobowiązani są pomagać dziecku w utrzymywaniu kontaktów z rodziną biologiczną. Jest to niezwykle ważne dla poczucia tożsamości dziecka i jego przynależności.         

 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Do takich rodzin trafiają zwykle dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, nie potrafiących prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, niezaradnych oraz sieroty. Z uwagi na powyższe problemy, mogą one mieć silniejszą niż przeciętne dziecko potrzebę uwagi, cierpliwości i zrozumienia.        

 

Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie, ale także osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Istotne jest, aby osoby, które będą sprawować funkcję rodziny zastępczej były w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo.          

 

 Rodziny zastępcze dzielą się na:

 

1. Spokrewnione – tworzą ją wstępni lub rodzeństwo dziecka (np. dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo).

 

2. Niezawodowe,

 

3. Zawodowe.

 

Rodziny zawodowe i niezawodowe tworzą niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Ponadto rodziny zawodowe dzielą się na:

 

 - specjalistyczne - umieszcza się w nich dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji, oraz małoletnie matki z dziećmi,

 

- pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - umieszcza się w nich nie więcej niż 3 dzieci (wyjątek stanowi rodzeństwo) do czasu unormowania sytuacji każdego dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.      

 

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które:

 

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 

2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im  ograniczona ani zawieszona; 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

 

5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

 

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

 

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym; 

 

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

7.zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

 

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

 

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

 

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

 Rodzina zastępcza jako jeden z ważniejszych elementów systemu opieki nad dzieckiem i rodziną daje dziecku szansę na lepsze życie, pozwala zapobiegać negatywnym skutkom dla jego rozwoju. Ponadto zapewnia dziecku, które niejednokrotnie doświadczyło  negatywnych i traumatycznych przeżyć w rodzinie naturalnej, poczucie bezpieczeństwa, ukazuje prawidłowo funkcjonujący model rodziny, a także umożliwia dzieciom harmonijne wejście w dorosłość. Rodzicom zastępczym natomiast,  niesie radość i satysfakcję z pomagania innym oraz samorealizację poprzez zdobywanie nowych doświadczeń życiowych.         

 

Jeśli masz w sobie chęć niesienia pomocy i wsparcia dla dzieci pozbawionych opieki własnych rodziców, jeśli pragniesz stworzyć dla nich przystań pełną miłości, bezpieczeństwa i zrozumienia, a jednocześnie masz świadomość, że to duża odpowiedzialność, zgłoś się do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, pokój 121 lub pod numerem telefonu (17) 222 89 13 w godz. 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku)