Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach w ramach realizowanego programu pn. „Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, który został zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poszukuje wśród mieszkańców powiatu kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Kandydatami na rodziny zastępcze powinny być osoby o czystych intencjach i sercach otwartych na dziecięce potrzeby; osoby, które zapewnią dzieciakom (oprócz schronienia) przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, miłości i rodzinnego ciepła.

 

O ustanowieniu rodziny zastępczej i umieszczeniu w niej dziecka decyduje sąd opiekuńczy. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 

- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,

 

- mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

- korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 

- nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,

 

- wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,

 

- nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

 

- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,

 

- uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Naszym celem jest zmniejszenie liczby dzieci trafiających do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz zapewnienie małoletnim optymalnych warunków rozwoju i wychowania w prawidłowo funkcjonujących rodzinach.

 

Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m. in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.

 

Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, pokój 121 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, tel. 17 22 28 913 lub 17 22 10 048.