Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach opracowało i zgłosiło do konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program pn. „Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powiat ropczycko-sędziszowski otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z treści złożonej oferty.

 

Program tenw kompleksowy sposób podejmuje tematykę rodzinnych form opieki zastępczej. Promocja, edukacja, poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne i rodzinne, profilaktyka i wsparcie – wszystkie te obszary działania dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej znalazły odzwierciedlenie w przygotowanym projekcie. Ponadto program ten ma charakter poszerzający i uzupełniający istniejące już formy pomocy świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom i wychodzi naprzeciw specyficznym potrzebom tych rodzin i osób. Realizacja programu „Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim” rozpoczęła się 20 lipca br. i potrwa do 31 grudnia br.

 

 W ramach realizowanego programu przewidziane są następujące zadania:

 

 1. Promocja rodzinnych form pieczy zastępczej –naszym zamierzeniem jest dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców powiatu, zaistnienie w ich świadomości oraz pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych, ze szczególnym uwzględnieniem niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

 1. Specjalistyczne Szkolenie – Warsztat psychoedukacyjny dla rodziców zastępczych -
  ma na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych, wspieranie ich w pełnieniu ról rodzicielskich i wychowawczych, dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki i wychowywania dzieci, pomaganie w prowadzeniu mediacji w sytuacjach konfliktowych, rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz udzielanie pomocy rodzinom w zakresie budowania prawidłowej więzi emocjonalnej, a także dostarczenie wsparcia w przygotowywaniu wychowanków do usamodzielnienia.

 1. Warsztaty Psychoedukacyjne dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnychmają na celu kształtowanie osobowości młodzieży, wspieranie jej rozwoju oraz podnoszenie kompetencji niezbędnych w procesie usamodzielniania wychowanków.

 1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęcia grupowe dla małych dzieci – mają na celu wspieranie rozwoju osobowości dzieci oraz modelowanie zachowań prospołecznych.

 1. Pogotowie Specjalistyczne – kontynuacja z roku 2010 – ma na celu udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej rodzinom zastępczym oraz dzieciom w nich umieszczonym w miejscu zamieszkania tych rodzin.

 1. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne – udzielane jest rodzinom zastępczym w celu rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych. Poradnictwo odbywa się w formie bezpłatnych indywidualnych spotkań, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

 1. Kolonia letnia – „Dzieci - to goście, którzy pytają o drogę” – w dniach od 28 lipca
  2011 r. do 10 sierpnia 2011 r. zorganizowana została kolonia letnia w Zakopanem dla 20 wychowanków rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Krośnie. Kolonię letnią trwającą 14 dni zorganizowano dla dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat z rodzin zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych niespokrewnionych z dziećmi.

 1. Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków – zakup wyposażenia mieszkań
  i pomocy naukowych
  – w ramach działań wspierających usamodzielnianych wychowanków oraz poprawiających ich sytuację materialno-bytową, zakładamy doposażenie 13 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia w niezbędny sprzęt domowy oraz pomoce naukowe.