Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach opracowało i zgłosiło do konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program pn. „Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powiat ropczycko-sędziszowski otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z treści złożonej oferty.