PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „NASZA BAZA” W ROPCZYCACH, CZYNNA JEST PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

/z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy/

w trakcie roku szkolnego

od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych od 13:00 do 18:00,

w trakcie ferii i wakacji

w godzinach przed południowych od 9:00 do 14:00.

 

Udział dziecka we wsparciu placówki jest BEZPŁATNY i obejmuje :

 • dojazd dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin: Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce;
 • posiłek;
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze;;
 • wyjścia kulturalne i sportowo – rekreacyjne
  • kino/ teatr/ muzeum/filharmonia
  • park linowy/ park gokartowy
  • park trampolin/ park wodny
  • basen/ kręgielnia
 • rozwój zainteresowań i pasji:
  • warsztaty z robotyki
  • warsztaty fotograficzne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne
  • zajęcia muzyczno-taneczne
 • wsparcie w nauce i zdobywaniu wiedzy
  • nauka języka angielskiego
  • zajęcia z języka polskiego
  • zajęcia matematyczno-informatyczne
  • zajęcia z umiejętności uczenia się
 • ponadto,
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych
 • nauka alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 • trening budowania pozytywnej samooceny
 • wsparcie specjalistyczne:
  • psychologiczne
  • pedagogiczne
  • logopedyczne

 WSPARCIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

skierowane do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci

objętych wsparciem Placówki

 • indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne;
 • wsparcie wychowawców obszarze opiekuńczo-wychowawczym;
 • warsztaty z rozwoju kompetencji rodzicielskich.

Warsztaty mają na celu pomoc i wsparcie w zakresie:

 • problemów zdiagnozowanych podczas pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi w Placówce,
 • problemów w codziennym funkcjonowaniu dziecka w środowisku rodzinnym wskazanych przez rodzica/opiekuna prawnego,
 • problemów edukacyjnych dziecka, niskiej frekwencji w szkole, braku motywacji do nauki.

Warsztaty będą prowadzone przez psychologa – (edycja -  6 godzin).

  Rodzice / opiekunowie prawni otrzymają:

 • Indywidualne porady i wskazówki do pracy z dzieckiem,
 • Materiały edukacyjne i konspekty z warsztatów,
 • Poczęstunek.

Terminy warsztatów oraz dokumentacja udziału w warsztatach zostanie przekazana rodzicom/opiekunom pranym dzieci po przyjęciu dziecka do Placówki.

 ZASADY REKRUTACJI

Do Placówki wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach

prowadzi nabór dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego

„Nasza Baza” w Ropczycach, w tym:

 • dzieci i młodzież w wieku 8-17 lat,
 • zamieszkałe na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego,
 • dzieci i młodzież przynależące do grupy docelowej*,
 • dzieci i młodzież z rodzin w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze,
 • dzieci i młodzież z rodzin objętych nadzorem kuratora,
 • dzieci skierowanych do Placówki Wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach przez Sąd Rodzinny i dla Nieletnich,
 • rodziców /opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem.

OPIS GRUPY DOCELOWEJ DO POBRANIA na stronie internetowej www.pcpr-ropczyce.pl, w zakładce, PIBIERZ PLIK – PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „NASZA BAZA” W ROPCZYCACH – REKRUTACJA 2021.

Udział w działaniach organizowanych w Placówce
jest BEZPŁATNY !
Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach
jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór do Placówki odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski można składać cały rok.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce,

Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach p. 221

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: 08:00-17:00

WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE:

 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3 Ropczyce, p. 221
 • do pobrania na stronie internetowej pcpr-ropczyce.pl, w zakładce, PIBIERZ PLIK – PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „NASZA BAZA” W ROPCZYCACH – REKRUTACJA 2021.

do wniosku należy dołączyć komplet wymaganych oświadczeń i zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną.

Tylko kompletne dokumenty wezmą udział w rekrutacji.

KRYTERIA REKRUTACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 • zamieszkanie na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego;
 • przynależność do grupy wiekowej od 8 lat (rozpoczęty rok życia) do 17 lat (nie ukończony rok życia);
 • przynależność do grupy docelowej;
 • potrzeba wsparcia opiekuńczo-wychowawczego;

KRYTERIA REKRUTACYJNE  – w przypadku większej liczby chętnych:

 • Postanowienie Sądu dotyczące rodziny dziecka – skierowanie przez Sąd

do Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach  – 2 punkty (weryfikacja - ksero postanowienia Sądu potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 • Osoba która nie była do tej pory objęta wsparciem Placówki – 1 punkt
 • Osoba zamieszkująca na terenie gminy Ropczyce - 1 punkt

Z każdym zakwalifikowanym do wsparcia dzieckiem oraz jego rodziną, przeprowadzona zostanie rozmowa rekrutacyjna z udziałem psychologa/pedagoga, dotycząca potrzeb, motywacji do udziału we wsparciu Placówki0 oraz oczekiwań. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

O terminie spotkań z psychologiem/pedagogiem rodziny poinformowane zostaną telefonicznie.

 Zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji – DO POBRANIA na stronie internetowej www.pcpr-ropczyce.pl, w zakładce, PIBIERZ PLIK – PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „NASZA BAZA” W ROPCZYCACH – REKRUTACJA.