10 października 2020 r. upływa termin przyjmowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do nauki w roku akademickim 2020/2021 w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny Samorząd.

Pokaż zdjęcie: Logo programu "Aktywny samorząd"

 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

               do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

               do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

                do 4.000 zł,

opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przypominamy , iż wnioski można składać w formie elektronicznej nie wychodząc z domu w Systemie Obsługi Wsparcia - SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Pokaż zdjęcie: Logo programu "Aktywny samorząd"