Projekt pn. „Wspieranie działań pieczy zastępczej” realizowany jest w Ropczycach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach oraz w miejscach prowadzenia szkoleń w formie wyjazdowej zaplanowanych w ramach projektu.
Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko – sędziszowskim dla 17 rodzin zastępczych, w tym 30 rodziców zastępczych i 28 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 8 dzieci biologicznych rodziców zastępczych poprzez realizację poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego, grupy wsparcia szkoleń dla rodziców zastępczych, terapii rodzinnej, treningu umiejętności społecznych oraz racjonalnej terapii zachowań w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 roku.
Grupa docelowa projektu:
17 rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu ropczycko -sędziszowskiego, obejmujących 28 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 lat, 30 rodziców zastępczych oraz 8 biologicznych dzieci rodziców zastępczych.
Zadania:
- Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne w 2018 roku,

- Specjalistyczne poradnictwo prawne w 2018 roku,
-  Grupa wsparcia,
-  Szkolenie dla rodziców zastępczych,
-  Trening umiejętności społecznych w formie wyjazdowej,
-  Racjonalna terapia zachowań,
-  Terapia rodzinna w formie wyjazdowej,
-  Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne w 2019 roku,
-  Specjalistyczne poradnictwo prawne w 2019 roku.
Planowane rezultaty projektu:
-  Podniesienie kompetencji rodzicielskich przez rodziców zastępczych
-  Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i dzieci biologicznych rodziców zastępczych,
-   Poprawa relacji rodzinnych,
-  Utworzenie miejsca świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
-  Wsparcie 10 miejsc świadczenia usług społecznych,
Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2018 do 31.12.2019 roku.
Wysokość dofinansowania z UE 140 207,50 PLN.