Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jest jednostką organizacyjną powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,

2) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,

3) Statutu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego;

4) Uchwały Nr XVI/93/2000 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2000r w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach;

5) Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach (Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach);

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach realizuje zadania z zakresu:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

5) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

6) Ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym,

7) oraz innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych do ww. przepisów.

Siedzibą i obszarem działania Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Ropczycach jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski.
Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach sprawują Rada i Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  w ramach posiadanych kompetencji.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.