Pomoc kombatantom

Rozmiar czcionki:

Pomoc kombatantom

 Kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

  Uprawnienia kombatanta: 

1. Kombatanci wraz z emeryturą lub rentą otrzymują co miesiąc:

- dodatek kombatancki

- ryczałt energetyczny

- dodatek kompensacyjny.

2. Korzystają z ulg taryfowych:

- 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,

- 51% w komunikacji krajowej przy przejazdach:

- 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych,

- autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych.

 Kombatanci korzystają z pierwszeństwa do:

- środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania

- uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej

- opieki zdrowotnej.

 Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzą udogodnienia mające na celu usprawnienie korzystania przez kombatantów z prawa do leczenia poza kolejnością.

Zgodnie ze zmienionym zapisem art. 47c ww. ustawy zakłady opieki zdrowotnej (świadczeniodawcy) udzielać będą świadczeń kombatantom i inwalidom wojennym poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Konsultacja będzie musiała się odbyć w dniu zgłoszenia, a jeśli nie będzie to możliwe, zostanie wyznaczony inny termin poza kolejnością przyjęć. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie będzie mogło być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 Od inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do prac przymusowych na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie wymaga się skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. (art.57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Okresy działalności kombatanckiej zalicza się do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy.

 

Kombatantom pozostającym w zatrudnieniu przysługuje prawo do zwiększenia urlopu wypoczynkowego o 10 dni roboczych,o ile korzystają z urlopu w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w roku.

Kombatanci mogą na swój wniosek przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949).

 

Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, wymaga zgody starosty.

 

Kombatantom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,

- nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,

- osiągnęły wiek dla kobiet - 55 lat, dla mężczyzn - 60 lat przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego, dodatek kompensacyjny i 37% ulga taryfowa w komunikacji międzymiastowej.

 

Pomoc kombatantom przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

 

Kombatanci w ramach realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach mogą skorzystać z pomocy:

1. Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie w ramach, którego skorzystać można z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, w tym: prawnego, psychologicznego, socjalnego (zapisy pod nr tel. 17 22 12 566),

2. Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Ropczycach gdzie można bezpłatnie wypożyczyć różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny (tel. 17 22 28 957),

a także, osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Wnioski o dofinansowanie oraz na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego można pobrać w PCPR w Ropczycach ul, Konopnickiej 5, pokój nr 121 lub ze strony internetowej PCPR www.pcpr-ropczyce.pl.