Domy Pomocy Społecznej

Rozmiar czcionki:

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOSZTU UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM W 2017 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, Poz. 622 z dnia 15 lutego 2017 r., ukazało się Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie w 2017 r.

Na mocy ww. Zarządzenia koszt utrzymania mieszkańca w 2017r. w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie wynosi
3 033,00 zł
natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie wynosi 3 023,00 zł.

 

Koszt utrzymania oraz odpłatność mieszkańca za pobyt w domach pomocy społecznej Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego obowiązuje w wyżej wymienionych kwotach od dnia 1 marca 2017 r.

 

Domy Pomocy Społecznej

 

W powiecie ropczycko - sędziszowskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

 

1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Lubzinie. Lubzina 47, 39-102 Lubzina, tel./fax  17 22 12 123; 17 22 12 385

 

2. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie – przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Ruda 102, 39-122 Kamionka,  tel./fax  17 22 33 151; 17 22 33 113; 17 22 33 022

 

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoba chcąca uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej winna złożyć podanie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej, gdzie zostanie zgromadzona odpowiednia dokumentacja.

 

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje  Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z której terenu osoba pochodzi. Na podstawie decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej, decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie i Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z upoważnienia Starosty.

 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. W pierwszej kolejności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej opłatę ponosi osoba zainteresowana umieszczeniem. W drugiej rodzina, a gdy te dwie staną się niemożliwe, Gmina z której mieszkaniec pochodzi. Mieszkaniec Domu wnosi opłatę w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu. Małżonek, zstępni  przed  wstępnymi zobowiązani są do ponoszenia opłaty zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 1192,50zł. (250% kryterium dochodowego), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 1192,50zł., w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 877,50zł. (250% kryterium dochodowego), kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 877,50zł.

 

Z mocy przepisów prawa rodzina, która osiąga dochód poniżej wyżej wymienionego kryterium dochodowego nie ponosi opłaty. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca Domu i jego rodzinę. Jeżeli osoby o których mowa nie wywiązują się z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

 

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli: wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce, występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Ośrodki pomocy społecznej odmawiając skierowania do Domu, muszą zabezpieczyć ewentualne usługi w miejscu zamieszkania.

 

W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej skierowania do Domu Pomocy Społecznej, można się od niej odwołać.  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek przed wysłaniem decyzji do kolegium ma obowiązek jeszcze raz przeanalizować dokumentację i jeśli znajdzie podstawy, może sam zmienić swoją decyzję a jeżeli nie to odsyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.