Nabór uczestników do kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

Rozmiar czcionki:

Informacja o naborze uczestników do kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
    W związku z realizacją „Programu korekcyjno-edukacyjnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem w programie do kontaktu z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, tel. 17 22 12 566.
    Udział w programie jest bezpłatny.
    Celem programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania domowników oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
Niniejszy program skierowany jest w szczególności do:
1.    osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym;
2.    osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
3.    osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestniczenia w programie korekcyjno-edukacyjnym.
    Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.
    Czas trwania programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych oraz 2 godziny/uczestnika -zajęć indywidualnych.