Wynajmiemy mieszkanie

Rozmiar czcionki:
       Jednym z zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.

               Po uzyskaniu pełnoletności osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. PCPR wspólnie z wychowankiem i jego opiekunem opracowuje indywidualne plany usamodzielnienia. Program usamodzielnienia określa między innymi pomoc w uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, podjęcia zatrudnienia, poradnictwa w niezbędnym zakresie. Ponadto Centrum udziela wsparcia materialnego w postaci jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i w formie rzeczowej na zagospodarowanie (wysokość pomocy kształtuje się od 100 % do 400 % kwoty 1.647,00 zł.) oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (wysokość pomocy wynosi 30 % kwoty 1.647,00 zł.).

            Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy, o której mowa powyżej, rozpatrywana jest na wniosek interesanta w drodze decyzji po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


            Często poważny problem stanowi kwestia mieszkania. Łatwiej go rozwiązać, gdy osoba ma rodzinę, na którą może liczyć i nie staje nagle przed widmem ropoczęcia samodzielnego życia bez schronienia nad głową. Dla części osób znalezienie mieszkania jest bardzo trudne; tanich mieszkań jest w Polsce bardzo mało, a osoby te nie mają i tak wystarczających środków na ich zakup.

           

             Powiat Ropczycko - Sędziszowski, w związku z rosnącymi potrzebami w tym zakresie, prowadzi starania o utworzenie mieszkania chronionego, które przeznaczone będzie dla młodzieży, która opuszcza placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu i nie posiada własnego mieszkania. Pobyt w mieszkaniu chronionym umożliwi im unormowanie sytuacji życiowej.

 

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zwraca się z prośbą o pomoc w znalezieniu mieszkania do wynajęcia dla wychowanki rodziny zastępczej. Poszukujemy kawalerki, pokoju lub małego mieszkania w Ropczycach, Sędziszowie Młp., lub w bliskiej okolicy, dla osoby uczącej się, niepalącej, która chętnie pomoże w opiece nad dzieckiem lub osobą starszą. Tel. PCPR: /017/ 22 28 913 lub 22 10 048. Tel. kontaktowy do osoby zainteresowanej: 0 667 202 918.