Programy PFRON

Rozmiar czcionki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że w 2007 roku powiat ropczycko-sędziszowski kwalifikuje się do uczestnictwaw „Programie wyrównywania różnic między regionami”.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu w 2007 r. udzielona może być pomoc regionalna w ramach:
1) obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji      osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2) obszaru C – dla pracodawców, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego       i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb  i możliwości.
 Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu  z obszaru C  składa się do PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5     w terminie do dnia 10 marca 2007 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (programy PFRON, Program wyrównywania różnic między regionami).
Wnioski o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej PFRON lub strony internetowej PCPR www.pcpr-ropczyce.pl
Wysokość dofinansowania wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości wynosi do 75 % kosztów – maksymalnie do 23 000 zł/ stanowisko pracy.

 Informujemy, że Zarząd PFRON ustalił terminy przyjmowania wniosków         w ramach programu:
Pegaz 2003 – od 15 stycznia do 28 lutego 2007 r. – pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się
- obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu
- obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego
- obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Komputer dla HOMERA 2003 – od 1 luty do 31 marca 2007 r.
- program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną niewidomych niewidomym i niedowidzących.
 W programie STUDENT wnioski o dofinansowanie nauki należy składać                w terminie od 1 do 28 lutego i od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.
 Wnioski o wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej jednostki samorządu terytorialnego składają do 31 marca każdego roku realizacji programu.
 do pobrania wiosek i wykaz załączników